Gold Price 27
Gold Price 27

Gold Price Today Dec 30/2023 | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ,Gold Rate Today in Karnataka,

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 2023 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 5,965.00 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ರೇಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 6,263.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ರೇ ಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 4,880.00 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ

Gold price Today in Karnataka

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10g₹ 59,650.00₹ 48,800.00₹ 62,630.00
8g₹ 47,720.00₹ 39,040.00₹ 50,064.00
4g₹ 23,860.00₹ 19,520.00₹ 25,052.00
2g₹ 11,930.00₹ 9,760.00₹ 12,526.00
1g₹ 5,965.00₹ 4,880.00₹ 6,263.00

8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 47,720.00 ರೂ, ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 50,104.00. 8 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 39,040.00 ರೂ ರೂಪಾಯಿ ,

10 ಗ್ರಾಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 59,650.00 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 62,630.00. 10 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 48,800.00 ರೂ ರೂಪಾಯಿರೂಪಾಯಿ.

 Recent days gold rate Changes in Karnataka | ಹಿಂದಿನ  ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
27-Dec-2023, Wed AM₹ 5,960.00₹ 6,258.00
26-Dec-2023, Tue AM₹ 5,950.00₹ 6,248.00
25-Dec-2023, Mon AM₹ 5,930.00₹ 6,227.00
24-Dec-2023, Sun AM₹ 5,930.00₹ 6,227.00
23-Dec-2023, Sat AM₹ 5,930.00₹ 6,227.00
22-Dec-2023, Fri AM₹ 5,910.00₹ 6,206.00
21-Dec-2023, Thu AM₹ 5,885.00₹ 6,179.00
20-Dec-2023, Wed AM₹ 5,885.00₹ 6,179.00
19-Dec-2023, Tue AM₹ 5,850.00₹ 6,143.00
18-Dec-2023, Mon AM₹ 5,840.00₹ 6,132.00
17-Dec-2023, Sun AM₹ 5,840.00₹ 6,132.00
16-Dec-2023, Sat AM₹ 5,840.00₹ 6,132.00
15-Dec-2023, Fri AM₹ 5,885.00₹ 6,179.00
14-Dec-2023, Thu AM₹ 5,875.00₹ 6,169.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here