ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Market Date5/10/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SHIVAMOGGABette5310949277
SHIVAMOGGAGorabalu3859935870
SHIVAMOGGARashi4892145819
SHIVAMOGGASaraku8331071610

ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ 3.15.ಕೆ sms ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9880287886

If you want Shimoga Arecanut Market tender on time 3.15 pm everyday, join SMS and pay to get service. Contact number 9880287886

ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

Market Date5/10/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BANTWALACoca2500022500
BANTWALAOld Variety4850047500
BANTWALANew Variety4500042500
BELTHANGADIOld Variety4650041000
BELTHANGADICoca2350022500
BELTHANGADINew Variety4400039000
BENGALURUOther6000057500
BHADRAVATHIRashi4650044165
CHANNAGIRIRashi4892144912
CHITRADURGAApi4542945200
CHITRADURGABette3587935689
CHITRADURGAKempugotu2985929600
CHITRADURGARashi4496944799
DAVANAGERERashi4450937304
HOLALKERERashi5003947960
HONNAVARHosa Chali4100039000
KARKALAOld Variety4850045000
KARKALANew Variety3650030000
KUMTAChippu3477933849
KUMTACoca3310032529
KUMTAHale Chali3907938569
KUMTAHosa Chali4006939479
KUMTAFactory2537924089
MADIKERIRaw4327643276
MUDIGEREOther4947849478
PAVAGADARed4200040000
PUTTURCoca2500018000
PUTTURNew Variety4500039500
SAGARBilegotu3269931699
SAGARChali3889937405
SAGARCoca3409933666
SAGARKempugotu3489933899
SAGARRashi4671045509
SAGARSippegotu2133320666
SHIKARIPURRed4894445980
SIDDAPURABilegotu3527034808
SIDDAPURAChali4019938299
SIDDAPURACoca3469932889
SIDDAPURAKempugotu3680832589
SIDDAPURARashi4539944989
SIDDAPURATattibettee3760937609
SIRAOther2450021544
SIRSIBette4389941950
SIRSIBilegotu3662333935
SIRSIChali4155839604
SIRSIKempugotu3429930684
SIRSIRashi4740945697
SULYAOld Variety4500044000
TARIKEREPudi1333311194
TARIKERERashi4100040333
TIRTHAHALLIBette4650036500
TIRTHAHALLIGorabalu3700037000
TIRTHAHALLIRashi4650046000
TIRTHAHALLISaraku6350063500
TUMAKURURashi4555044150
YELLAPURABilegotu3616934399
YELLAPURAChali4075039899
YELLAPURACoca3112928969
YELLAPURAKempugotu3489933899
YELLAPURARashi5349949999
YELLAPURATattibettee4409041600
YELLAPURAApi5886958869

If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page which is {FAYAZ ARECANUT}, we are dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here