ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ, Arecanut Market Price Today in Karnataka 05/03/2024.

ಇಂದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

Market Date05/03/2024100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
ShimogaBette₹54,559₹51,000
ShimogaSaraku₹83,610₹59,699
ShimogaGorabalu₹36,099₹32,009
ShimogaRashi₹48,536₹47,259

ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, (ಚನ್ನಗಿರಿ) ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ 3.15.ಕೆ sms ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9880287886

If you want Shimoga Arecanut Market tender on time 3.15 pm everyday, join SMS and pay to get service. Contact number 9880287886

ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

Market Date05/03/2024100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BantwalaCqca₹28,500₹23,500
BantwalaNew Variety₹34,000₹31,000
BhadravathiRashi₹48,179₹46,160
ChannagiriRashi₹48,580₹47,824
KarkalaNew Variety₹34,500₹30,000
KoppaBette₹52,540₹49,503
KoppaSaraku₹76,510₹65,578
KoppaGorabalu₹32,279₹30,546
KoppaRashi₹48,099₹45,700
PutturNew Variety₹34,000₹30,250
SagarSippegotu₹17,169₹16,159
SagarBilegotu₹24,219₹23,899
SagarKempugotu₹31,339₹30,899
SagarCqca₹25,899₹25,899
SagarRashi₹47,439₹46,609
SagarChali₹32,799₹32,049
SiddapurBilegotu₹28,619₹26,209
SiddapurKempugotu₹34,899₹32,889
SiddapurCqca₹26,600₹25,319
SiddapurTattibettee₹45,809₹42,049
SiddapurRashi₹47,099₹46,449
SiddapurChali₹37,099₹35,699
SiddapurRipe₹33,809₹33,519
SirsiBilegotu₹30,699₹27,019
SirsiKempugotu₹33,899₹32,120
SirsiBette₹46,699₹40,552
SirsiRashi₹47,358₹45,446
SirsiChali₹34,411₹32,988
YellapurBilegotu₹31,212₹27,899
YellapurKempugotu₹35,969₹33,030
YellapurCqca₹26,100₹23,900
YellapurTattibettee₹43,639₹40,799
YellapurRashi₹52,789₹48,079
YellapurChali₹37,699₹34,099

ಪ್ರತಿದಿನದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಾಗೀ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟೀನ ಮೊದಲಿನ ಪುಟವನ್ನು.(Home Page ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Water Scarcity and Management: Navigating the Global Crisis Precision Planting: Revolutionizing Modern Agriculture The Value of Organic and Local Food: Consumer Preferences and Market Trends for Sustainable Agriculture Food Security and Food Systems: Nourishing a Sustainable Future Impact of Trade Policy on Farmers: Understanding how domestic and international trade agreements affect markets.