Today's 1.kg Rashi Arecanut Price in Karnataka 04/01/2023

Davanagere  Hasi gotu (ARECANUT-HUSK   100.kg Price 6100. Rs

Bhadravati Rashi (lali supari) 1.kg Price 460. Rs

Honnali Rashi (lali supari) 1.kg Price 446.Rs

Sagara Rashi (lali supari) 1.kg Price 452.Rs

Siddapura Rashi  (Lali supari) 1.kg Price 453.Rs

Channagiri Rashi  (Lali supari) 1.kg Price 467.Rs

Yallapura Rashi  (lali supari) 1.kg Price 501. Rs

Shimoga  Rashi  (lali supari) 1.kg Price 465. Rs

More Update Visit 

Arrow