1.kg Rashi Adike Rate Today in karnataka 01/02/23

Tumkuru Rashi (lali supari) 1.kg Price 441.Rs

Chitradurga Rashi (lali supari) 1.kg Price 450. Rs

Sagara Rashi  (Lali supari) 1.kg Price 465.Rs

Siddapura  Rashi  (lali supari) 1.kg Price 456. Rs

Yallapura Rashi  (lali supari) 1.kg Price 531. Rs

Shimoga Rashi  (Lali supari) 1.kg Price 462.Rs

Honnali Rashi  (Lali supari) 1.kg Price 444.Rs

More Update Visit 

Arrow