ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

11/12/2023

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ  46369.ರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್

11/12/2023

ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 46899.ರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್

11/12/2023

ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 47679.ರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್

11/12/2023

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 47801.ರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್

11/12/2023

ತುಮಕೂರು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 46100.ರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್

11/12/2023

ಸಾಗರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 47619.ರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್

11/12/2023

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ಹೊಸ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 48009.ರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್

11/12/2023

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Fayazarecnut.com subscribe  ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

11/12/2023