Supari Rate in Karnataka
Supari Rate in Karnataka

Supari Rate in Karnataka| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

Daily Update Supari Rate in Karnataka| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ,

Date: 24/04/2023

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BANTWALACoca2500022500
BANTWALANew Chali4000038000
BANTWALAOld Chali5300050000

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVariety
Variety
Maximum PriceModal Price
BHADRAVATHIRashi4869946485
DAVANAGERERashi4826947712
HONNALIRashi4899948399

DATE

MARKET

VARIETY

MAX PRICE

MODEL PRICE

31/05/2023

CHANNAGIRI

RASHI

49900

49565

31/05/2023

CHANNAGIRI

2ND BETTE

35899

33919

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
KARKALANew Chali4800045000
KARKALAOld Chali5300048500

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
KUMTAChippu3199930989
KUMTACoca3000929429
KUMTAFactory2084919769
KUMTAHale Chali3945938729
KUMTAHosa Chali3629935649

DATE

MARKET

VARIETY

MAX PRICE

MODEL PRICE

29/05/2023

SHIVAMOGGA

BETTE

53410

51500

29/05/2023

SHIVAMOGGA

GORABALU

35569

34860

29/05/2023

SHIVAMOGGA

RASHI

49099

48169

29/05/2023

SHIVAMOGGA

SARAKU

81400

69500

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SAGARBilegotu3185530299
SAGARChali3700036455
SAGARCoca3429931129
SAGARKempugotu3469932689
SAGARRashi4819947299
SAGARSippegotu2158920786

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SIRSIBette4599940007
SIRSIBilegotu3328030301
SIRSIChali3739936440
SIRSIKempugotu3469928958
SIRSIRashi4689945134

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SORABHAChali3309931874
SORABHARashi4700946073
TIRTHAHALLIBette5319951099
TIRTHAHALLIEDI4870947599
TIRTHAHALLIGorabalu3469933898
TIRTHAHALLIRashi4869947799
TIRTHAHALLISaraku8277078000

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
TUMAKURUOther4840047100
TUMAKURURashi4720046500

Market Date24/04/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
YELLAPURACoca3089926899
YELLAPURAHale Chali4011139030
YELLAPURAHosa Chali3750036100
YELLAPURAKempugotu3429931669
YELLAPURARashi4889945899
YELLAPURATattibettee4699242869
YELLAPURABilegotu3493030269
YELLAPURAChali3951136899
YELLAPURAApi5894255299

If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page {FAYAZ ARECANUT}, which is dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.

Leave a Reply