Adike Rate
Adike Rate

Adike Rate| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

Adike Rate Today in karnataka| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ.

Market Date04/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BANTWALACoca2500022500
BANTWALANew Chali4000038000
BANTWALAOld Chali5300050000
BELTHANGADINew Chali4850042000
BELTHANGADIOld Chali3900034000
KARKALANew Chali3950035000
KARKALAOld Chali5300048000
KUMTAChippu3269631539
KUMTACoca3018929419
KUMTAOld Chali3929938429
KUMTANew Chali3655935749
KUMTAFactory2131120869
KUNDAPUROld Chali4600045000
KUNDAPURNew Chali3900038000
MALURRed9000083334

DATE

MARKET

VARIETY

MAX PRICE

MODEL PRICE

31/05/2023

CHANNAGIRI

RASHI

49900

49565

31/05/2023

CHANNAGIRI

2ND BETTE

35899

33919

Market Date04/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
BHADRAVATHIRashi4839945592
DAVANAGERERashi4766946634
HOLALKERERashi4920046373
HONNALIRashi4869948699
Market Date04/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SAGARBilegotu3047029599
SAGARChali3663635699
SAGARCoca3389931099
SAGARKempugotu3860935699
SAGARRashi4862947699
SAGARSippegotu2139920600

DATE

MARKET

VARIETY

MAX PRICE

MODEL PRICE

29/05/2023

SHIVAMOGGA

BETTE

53410

51500

29/05/2023

SHIVAMOGGA

GORABALU

35569

34860

29/05/2023

SHIVAMOGGA

RASHI

49099

48169

29/05/2023

SHIVAMOGGA

SARAKU

81400

69500

Market Date04/05/2023100. kgprice
MarketVarietyMaximum PriceModal Price
SIRAOther3200028000
SIRSIBette4289938586
SIRSIBilegotu3241230380
SIRSIChali3679935540
SIRSIKempugotu3268929929
SIRSIRashi4489943719
SORABHARashi4709945990
TARIKEREOther4915247586
TARIKEREPudi1333311346
TIRTHAHALLIBette5301951599
TIRTHAHALLIEDI4876948099
TIRTHAHALLIGorabalu3469934169
TIRTHAHALLIRashi4885948199
TIRTHAHALLISaraku8285977029
TUMAKURUOther4840047100
TUMAKURURashi4810047100
YELLAPURAApi5511953339
YELLAPURABilegotu3293130612
YELLAPURAChali3841135969
YELLAPURACoca3131227499
YELLAPURAKempugotu3489931377
YELLAPURARashi4886946830
YELLAPURATattibettee9441040870

If you are new to our website, Youtube channel, and Facebook page which is {FAYAZ ARECANUT}, we are dedicated to providing information on areca nut and Coconut prices. If you are new to our platform, we encourage you to subscribe to receive daily updates. By subscribing, you will receive notifications whenever new content is posted, helping you to stay informed about the latest developments in the areca nut Market.

Leave a Reply